Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
HillFresh International B.V. te Barendrecht

Download PDF hier Algemene verkoopvoorwaarden – versie augustus 2023

Algemene verkoopvoorwaarden HillFresh

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “koper” verstaan: een wederpartij van verkoper onder een (koop)overeenkomst.
1.2 Onder “verkoper” wordt verstaan: HillFresh International B.V. te Barendrecht en/of aan haar gelieerde (rechts)personen die gebruik maken van deze algemene
verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen verkoper en koper. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op een tussen hen ontstane rechtsverhouding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een (koop)overeenkomst, deze ook op latere rechtsverhoudingen onverkort van toepassing zijn.
2.2 Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde
in deze algemene verkoopvoorwaarden en een(koop)overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de betreffende (koop)overeenkomst.
2.3 Voor zover deze algemene verkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.

Artikel 3 Totstandkoming (koop)overeenkomst
3.1 Acceptatie van een offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper worden gedurende dertig (30) uur gestand gedaan, tenzij een offerte of aanbieding anders vermeldt. Een later uitgebrachte offerte of aanbieding treedt in de plaats van een eerdere offerte of aanbieding (waarmee de eerdere offerte of aanbieding komt te vervallen), ongeacht of de eerdere offerte of aanbieding een termijn voor de aanvaarding bevat en ongeacht of de koper reeds een mededeling van aanvaarding heeft verzonden.
3.2 Alle aanbiedingen van verkoper, daaronder mede begrepen brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Kennelijke vergissingen, zoals typfouten, in offertes, aanbiedingen en andere uitingen van verkoper binden haar niet.
3.3 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.4 Mondelinge toezeggingen van medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk aan koper zijn bevestigd.
3.5 Indien en voor zover meerdere kopers gezamenlijk partij zijn bij een (koop)overeenkomst, zijn alle daarbij betrokken kopers hoofdelijk jegens verkoper aansprakelijk voor alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende (koop)overeenkomst.

Artikel 4 Toepasselijk recht, geschillen
4.1 Op de rechtsverhouding tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, hetgeen geen afbreuk doet aan het bepaalde in artikel 11.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4.2 Eventuele geschillen tussen verkoper en koper zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 5 Levering, emballage en risico
5.1 De door verkoper verkochte goederen worden geleverd Ex Works (‘EXW’) volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van het sluiten van de (koop)overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Levertijden en andere termijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Zij
zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt verkoper niet in verzuim noch levert dat een toerekenbare tekortkoming op.
5.2 Meermalen bruikbare, via verkoper geleverde, emballage (waaronder pallets, kratten en dozen) waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment
van teruggave geldende prijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding, een en ander op voorwaarde dat de emballage niet beschadigd is en bruikbaar is voor hergebruik.
5.3 Koper is verplicht de verkochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de (koop)overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Indien de goederen na het verstrijken van achtenveertig (48) uur niet alsnog door of namens koper in ontvangst zijn genomen of opgehaald, heeft verkoper het recht de goederen te
vernietigen of te wederverkopen aan (een) derde(n), zonder enige (schade)vergoeding aan verkoper verschuldigd te zijn.

5.4 Het risico met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op het moment dat deze door of namensverkoper aan koper ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 Reclames
6.1 Koper dient de verkochte goederen bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk– te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de (koop)overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste goederen zijn geleverd;
– of de geleverde goederen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen in de (koop)overeenkomst is neergelegd; of de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze kwaliteitseisen niet zijn overeengekomen
– aan de eisen die op basis van de (koop)overeenkomst aan de goederen gesteld mogen worden.
6.2 Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden, bij gebreke waarvan koper zich niet meer op de betreffende tekortkoming in de nakoming van de (koop)overeenkomst kan beroepen.
6.3 Indien en voor zover verkoper een klacht van koper over de geleverde goederen gegrond acht, worden de goederen die niet beantwoorden aan de (koop)overeenkomst door of namens verkoper retour gehaald of – ter uitsluitende keuze aan verkoper – er wordt door verkoper een financiële compensatie aangeboden voor het aantal producten waar de klacht betrekking op heeft.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Omstandigheden buiten de wil van verkoper en/of diens toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de (koop)overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van verkoper gevraagd kan worden, geven verkoper het recht de (koop)overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Wanneer een overmachtssituatie langer dan veertien (14) dagen heeft geduurd, hebben zowel verkoper als koper het recht om een (koop)overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de betreffende (koop)overeenkomst is gepresteerd, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarnaast (aanvullende) schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.
7.2 Als omstandigheden als bedoeld in artikel 7.1 gelden onder andere: niet- of niet-volledige en/of vertraagde levering door een toeleverancier van verkoper, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen, ongeacht of die
maatregelen rechtstreeks zijn gericht tegen of op het bedrijf van verkoper, die de uitvoering van de (koop)overeenkomst onmogelijk, bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de (koop)overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het
transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de goederen geheel betrekt en voorts alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van verkoper ontstaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De totale aansprakelijkheid van verkoper is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in het betreffende geval aan haar uitkeert. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag aan vergoedingen dat door koper aan verkoper in een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is betaald en in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).
8.2 Als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt aangemerkt een enkele gebeurtenis c.q. gedraging of samenhangende reeks van gebeurtenissen c.q. gedragingen, alsmede elke gebeurtenis die in verband staat met de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, in die zin dat verkoper voor een schadeveroorzakende gebeurtenis slechts éénmaal kan worden aangesproken.
8.3 De aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging verlies van zaken die door koper worden gebruikt in de normale uitoefening van
een beroep of bedrijf is uitgesloten.
8.4 Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.
8.5 Aansprakelijkheid van verkoper ontstaat slechts indien koper binnen één (1) maand nadat hij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen, verkoper deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan verkoper een redelijke termijn van minimaal dertig (30) dagen wordt gesteld om de tekortkoming
weg te nemen en verkoper ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een toelichting op de maatregelen die de koper heeft getroffen ter voorkoming c.q. beperking van schade. Het
recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval na ommekomst van één (1) jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
8.6 Het bepaalde in dit artikel 8 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan verkoper zich ter uitvoering van een (koop)overeenkomst bedient.

Artikel 9 Prijzen
9.1 De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering Ex Works (‘EXW’) en zijn exclusief transportkosten, emballage en omzetbelasting (btw), accijnzen, invoerrechten en andere opslagen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te
hebben gemaakt, is koper verplicht de daadwerkelijk door verkoper gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen
uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestaties(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen zelf;
– de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte
of te verrichten diensten; – eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) (koop)overeenkomst(en).
11.2 Het is de koper toegestaan de door verkoper geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
11.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.
11.4 Indien de goederen afgeleverd worden in Duitsland is aanvullend op het ‘’normale’’ eigendomsvoorbehoud ook het ‘uitgebreide’ en ‘verlengde’ eigendomsvoorbehoud uit het Duitse recht op deze goederen van toepassing. Dit betekent dat alle leveringen en toekomstige leveringen zijn belast met eigendomsvoorbehoud (uitgebreid eigendomsvoorbehoud). Daarnaast blijft het eigendomsvoorbehoud van verkoper rusten op zaken die door koper verwerkt, bewerkt, vermengd, nagetrokken en doorverkocht worden (verlengd eigendomsvoorbehoud). Dit artikel 11.4 van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt, in tegenstelling tot alle overige bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, beheerst door Duits recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 12 Compensatie, verrekening en zekerheid
12.1 Verkoper is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie harerzijds, indien enige vordering van haar op koper niet tijdig wordt betaald dan wel indien op haar eerste daartoe strekkend verzoek voor zodanige vorderingen geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld.
12.2 Indien verkoper enig bedrag aan koper verschuldigd zal zijn of worden, kan koper zich niet beroepen op compensatie met enig aan verkoper verschuldigd bedrag.
12.3 Verkoper is gerechtigd om aan koper een voorschot en/of zekerheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het stellen van een abstracte bankgarantie, te
verlangen alvorens verkoper gehouden is (verdere) uitvoering te geven aan een (koop)overeenkomst.

Artikel 13 Betalingsonmacht van koper
13.1 Verkoper is gerechtigd een (koop)overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk
door opzegging of ontbinding met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. koper tekortschiet in zijn (betalings)verplichtingen en koper na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd niet binnen zeven (7) dagen zijn tekortkoming(en) volledig heeft hersteld;
b. koper, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend;
c. ten aanzien van koper faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, dan wel, in het geval koper een natuurlijk persoon is, hij een aanvraag doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsandering Natuurlijke Personen;
d. er door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van koper door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 (ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn), dan wel in de samenstelling van zijn directie een wijziging optreedt.
13.2 In de gevallen als omschreven in artikel 13.1 van deze algemene verkoopvoorwaarden is verkoper niet verplicht tot enige (schade)vergoeding en blijft hij gerechtigd
van de koper betaling te eisen van de overeengekomen koopsom verminderd de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door verkoper geleden of nog te lijden schade. Indien koper op het moment van beëindiging van een (koop)overeenkomst als bedoeld in artikel 13.1 van deze algemene verkoopvoorwaarden reeds prestaties ter uitvoering van de betreffende (koop)overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan
worden gemaakt.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden voor het tijdstip van inwerkingtreding aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
14.2 Het recht van koper op opschorting en/of verrekening is uitgesloten.
14.3 Koper vrijwaart verkoper onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor claims van derden in verband met de door of namens verkoper geleverde goederen.